Windykacja należności

Przymusowe ściąganie należności odbywa się na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Każdy etap ma swoje własne cechy i zajmuje określoną ilość czasu. Im bardziej skomplikowana jest sytuacja z windykacją, tym więcej czasu zajmie jej rozwiązanie.

Pozew o zapłatę długu

Windykacja w kolejności postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, pozwala na odzyskanie należności nawet w przypadku, gdy dłużnik odmawia jej spłaty. Postępowanie windykacyjne prowadzone jest przymusowo, zgodnie z decyzją sądu. Wymagane środki, w tym kary i grzywny za korzystanie z pożyczonych pieniędzy, są potrącane z kont dłużnika, a w przypadku braku lub niedoboru środków następuje zajęcie majątku dłużnika. Ponadto środki wydatkowane przez wierzyciela na postępowanie, w tym uiszczone opłaty sądowe, w całości pokrywa dłużnik.

Procedura odzyskiwania należności na drodze sądowej:

* Przygotowanie dokumentów potwierdzających istnienie zadłużenia kredytowego (umowa kredytowa, wyciąg z konta i/lub wyliczenie zadłużenia, wniosek o wypłatę gotówki, itp.)
* Zgłoszenie roszczenia do dłużnika, jeśli umowa lub prawo przewiduje taką procedurę dochodzenia roszczeń.
* Przygotowanie pozwu o odzyskanie wierzytelności i złożenie go do rozpatrzenia w sądzie.
* Udział w rozprawach sądowych.
* Orzeczenie sądu na korzyść Banku.

Jeśli nie wiesz jak napisać pozew o zapłatę długu warto w tej sytuacji skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Kancelaria Eurolege może pomóc w napisaniu pozwu abyś odzyskał swoje należności.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Istotą sądowego etapu windykacji jest więc potwierdzenie obowiązku spłaty długu przez dłużnika i formalne umocowanie go w orzeczeniu sądowym.

Oprócz narzędzi stosowanych w sprawie sądowy etap windykacji daje bankowi możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Można tego dokonać w trakcie postępowania sądowego lub po skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Najczęstszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roszczenia jest zajęcie przez sąd majątku dłużnika, co wyraża się w czasowym pozbawieniu dłużnika prawa do dysponowania swoim majątkiem. Decyzję o zajęciu majątku dłużnika, jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy, podejmuje sąd po rozpatrzeniu wniosku wierzyciela o zabezpieczenie roszczenia, w którym musi on przedstawić okoliczności uzasadniające potrzebę zajęcia. Wniosek musi również spełniać inne wymogi przewidziane w prawie procesowym. O stopniu zasadności i proporcjonalności zajęcia majątku dłużnika decyduje sąd w każdej konkretnej sprawie.

Wykonywanie orzeczeń sądowych, zarówno w zakresie egzekwowania środków zaradczych poprzez zajęcie, jak i w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych, należy do obowiązków Państwowej Służby Egzekucyjnej, która jest częścią polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Nie wiesz jak napisać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Sprawdź nasz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego państwowy urzędnik egzekucyjny wydaje również postanowienie o poszukiwaniu takiego mienia.

Tak więc w przypadku niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy kredytowej w sposób dobrowolny, dług będzie dochodzony na drodze egzekucji, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla dłużnika, takimi jak: pokrycie kosztów sądowych, kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat egzekucyjnych, kosztów prawnika itp. Dodatkowo koszt czasowy reprezentowania dłużnika przed sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego wynosi ponad miesiąc.

Przeczytaj też: jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here