Praktyczne aspekty złożenia korekty deklaracji PIT 37

Większość podatników zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość złożenia tak zwanej korekty deklaracji PIT i zna podstawowe zasady jej funkcjonowania. W praktyce jednak, gdy następuje odkrycie jakiegoś błędu w deklaracji podatkowej, bardzo często podatnik musi uporać się z bardzo stresującą sytuacją. W takim momencie bardzo ważne jest wskazanie praktycznych rozwiązań, umożliwiających skorzystanie z prawa, które może w wielu przypadkach pozwolić uniknąć negatywnych konsekwencji.

Rodzaje naprawianych błędów i ich forma

Ustawodawca ustalając prawo podatników do złożenia korekty deklaracji PIT 37, w ustawie Ordynacja Podatkowa nie wskazał wprost, jakie rodzaje błędów mogą być w ten sposób korygowane. Uznaje się więc, że podatnicy mają prawo złożyć korektę deklaracji zarówno w przypadku pomyłek w obliczeniach (mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego), jak i w innych sytuacjach – na przykład błędów w danych podatnika czy jego małżonka. Podstawą skorzystania z prawa do złożenia korekty jest art. 81 Ustawy Ordynacja Podatkowa, który określa również formę możliwej korekty deklaracji – która polega na ponownym złożeniu całego formularza.

Wyciąg z przepisów

Ordynacja podatkowa art. 81

Art.  81.  [Skorygowanie deklaracji podatkowej]

  • 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
  • 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.
  • 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Termin do złożenia korekty PIT 37

Termin do złożenia korekty PIT 37

Zasadniczo, korekta deklaracji PIT 37 w ogóle nie powinna mieć miejsca. To znaczy, że już przy pierwszym rozliczeniu deklaracji PIT (w ustawowym terminie od dnia 15 lutego, do dnia 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym) powinny znaleźć się wszystkie poprawne informacje. Nie można więc mówić o terminie do złożenia korekty wprost. Podatnik w przypadku zauważenia błędów w deklaracji podatkowej, powinien niezwłocznie poprawić je i zgłosić do właściwych organów podatkowych korektę. W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że zgodnie z zasadami Ustawy Ordynacja Podatkowa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), ustawodawca zdecydował, że zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu. Zgodnie z art. 70 Ustawy Ordynacja Podatkowa – termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa zasadniczo z upływem 5 lat, liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku. I ten termin wskazywany jest również niejednokrotnie, jako maksymalny termin do złożenia korekty deklaracji podatkowej PIT.

Wyciąg z przepisów

Ustawa Ordynacja Podatkowa art. 70

Art.  70.  [Przedawnienie zobowiązania podatkowego]

  • 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • 1a. Zobowiązanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powstałe w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca:

1) roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego ryczałtu od dochodów z tytułu ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zmiany wartości składników majątku, zysku netto lub nieujawnionych operacji gospodarczych;

2) roku kalendarzowego, w którym:

  1. a) zysk został wypłacony na rzecz wspólników albo
  2. b) zysk został uchwałą o podziale wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom – w przypadku gdy zysk w całości albo w części został wypłacony w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, albo
  3. c) zysk został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here